GDPR

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

,,Uděluji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním poskytnutých údajů. Uděluji souhlas Kryštofovi Pršalovi se zpracováním poskytnutých údajů za účelem dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích, zahrnující i telefonické kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, emailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to na dobu do odvolání tohoto souhlasu. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas mohu kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat.“

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsem fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona se sídlem podnikání: Palackého 244, Trhová Kamenice, 539 52. IČ: 04868382. Jako správce stránky zpracovávám některé osobní údaje.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování Klient bere na vědomí, že pro účely kontaktního formuláře (pro podání informací k natáčení) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, e-mail. Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující. Kategorie příjemců/příjemci osobních údajů Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům. Doba uložení Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění nutné komunikace (kontaktování přes e-mail) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní. Klient bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.) povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají (to znamená, pokud se vystaví faktura v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2023). Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou (to znamená, pokud se vystaví faktura v průběhu roku 2018, musí být faktura pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2021). Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo. Pro plátce DPH Nejsem plátce DPH. Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům Klient dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:

  • a) na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;
  • b) na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;
  • c) na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný právní důvod pro jejich další zpracování;
  • d) na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;
  • e) na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;
  • f) vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.

Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má klient právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.

portfolio

KOUKNĚTE SE NA MÉ NEJNOVĚJŠÍ SVATEBNÍ FILMY

Scroll Up