OBCHODNÍ PODMÍNKY

Kameraman: Kryštof Pršala Palackého 244, Trhová Kamenice, 539 52 IČ: 04868382 Nejsem plátce DPH. Vyplněním a odesláním (nezávazného) kontaktního formuláře klient stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Vzniknutím a potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva  mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem). Potvrzení objednávky vám je doručeno na vámi zvolenou e-mailovou adresu. Pokud si přejete potvrzenou objednávku změnit je nutné  bezodkladně kontaktovat prodávajícího a domluvit stornování objednávky a vytvořit objednávku novou.
Důležité podmínky Video je klientovi poskytnuto kameramanem ke stažení pomocí internetového odkazu, z kterého si video může stáhnout po dobu 30 dní nebo kameraman nahraje video na YouTube, odkud si ho klient může stáhnout nebo přehrát. Kameraman může poskytnout video také na přenosném Flash disku, ale není to jeho povinnost. Kameraman nemá povinnost video ukládat déle, než 30 dní. Klient souhlasí s procesem natáčení jeho svatby nebo jiné události a zároveň zajistí, aby každý člověk, který se nachází na místě natáčení podal souhlas s natáčením a se zveřejněním videa na těchto internetových stránkách a na soukromém YouTube účtu kameramana. Ve svém zájmu si klient od všech lidí vyžádá písemný souhlas s natáčením a s následných zveřejněním videa. Klient závazným potvrzením objednávky souhlasí s tím, že výsledné video může kameraman používat ke své vlastní propagaci zveřejněním videa na svých webových stránkách nebo na sociálních sítích. Klient závazným potvrzením objednávky souhlasí s tím, že natočený materiál může kameraman používat ke své vlastní propagaci zveřejněním videa na svých webových stránkách nebo na sociálních sítích nebo tento materiál použít do dalších videí sloužících k jeho vlastní propagaci.  
Reklamace: Video lze reklamovat v případě, že je poškozen obraz (například vlivem zničeného/pošpiněného objektivu), nebo zcela zničený zvuk (například technickou chybou mikrofonu).  V takovém případě vzniká nárok na vrácení 80% placené částky. Nárok na reklamaci vzniká také v případě, že se kameraman nedostaví nebo nedokáže dostavit na místo a natočit předem a závazně domluvené video. V takovém případě vzniká nárok na vrácení 100% placené částky. Video nelze reklamovat v případě, že se klientovi nelíbí, neboť byl předem obeznámen s portfoliem a stylem, kterým natáčím. V případě zjištění závad je kupující  povinen tyto skutečnosti oznámit neprodleně e-mailem, písemně nebo telefonicky prodávajícímu.  
Ochrana osobních údajů:
Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí podléhají ustanovením z.č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Provozovatel těchto stránek je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele portofolia a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky. Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí z.č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Provozovatel těchto stránek prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu kupující předá, budou použity pouze k uskutečnění plnění objednávky s kupujícím. V žádném případě nebudou zveřejněny ani poskytovány třetím osobám. Výjimku mohou tvořit situace související s distribucí či platebním stykem ohledně objednaného zboží. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány prodávajícím v souladu s platnými zákony České republiky. Klient souhlasí, že jím poskytnutá e-mailová adresa může být použita pro zasílání komerčních sdělení prodávajícího v souladu s registračními podmínkami. Kupující má však v každý okamžik právo další zasílání sdělení odmítnout. Postup pro odmítnutí je uveden v závěru každého komerčního sdělení.  
Nápověda:
• vyplněny musí být všechny položky označené hvězdičkou, tzn. email, zpráva, souhlas se zpracováním osobních údajů. • e-mail: na tuto adresu Vám budou přicházet všechna systémová hlášení těchto stránek (odpověď na Váš dotaz) • v případě jakýchkoliv problémů s registrací volejte 734687272.  
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ Jsem fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona se sídlem podnikání: Palackého 244, Trhová Kamenice, 539 52. IČ: 04868382. Jako správce stránky zpracovávám některé osobní údaje.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování Klient bere na vědomí, že pro účely kontaktního formuláře (pro podání informací k natáčení) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, e-mail. Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující. Kategorie příjemců/příjemci osobních údajů Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům. Doba uložení Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění nutné komunikace (kontaktování přes e-mail) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní. Klient bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.) povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají (to znamená, pokud se vystaví faktura v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2023). Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou (to znamená, pokud se vystaví faktura v průběhu roku 2018, musí být faktura pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2021). Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo. Pro plátce DPH Nejsem plátce DPH. Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům Klient dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:
  • a) na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;
  • b) na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;
  • c) na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný právní důvod pro jejich další zpracování;
  • d) na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;
  • e) na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;
  • f) vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.
Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má klient právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.
 
Ostatní
Klientem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání. Kameramanem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů. Smlouva a otázky související se řídí českým právem. Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.